Hướng dẫn chuyển Email từ Windows MailEnable sang Linux VestaCP Exim cần thao tác như sau:

 1. Gửi kế hoạch chuyển đổi Email cho khách hàng (gửi cho tất cả tài khoản Email của khách hàng)
  • Thời điểm chuyển đổi
  • Thông số mới sau khi chuyển đổi
   • Thông số Incoming & Outgoing, Port POP3, IMAP
   • Trang quản trị Email
   • Trang webmail
   • Hướng dẫn sử dụng (nếu có)
 2. Lập được danh sách các email (có cả mật khẩu)
 3. Tìm cách đưa danh sách đó vào CIF
 4. Vào CIF chạy lệnh tạo mail tự động từ server old qua server new
 5. Trỏ tên miền MX, SPF, DKIM (nếu có) về server mới
 6. Dùng Imap của Outlook copy mail từ Windows sang Linux

Lưu ý: Nếu khi đã trỏ IP qua chỗ mới, mà vẫn chưa gửi thông báo cho khách hàng, thì làm như sau:

 • Tạo mail admin@domain.com hoặc thongbao@domain.com bên server cũ, sau đó vào webmail và gửi cho tất cả tài khoản email của khách hàng
 • Tạo mail admin@domain.com hoặc thongbao@domain.com bên server mới, sau đó vào webmail và gửi cho tất cả tài khoản email của khách hàng